Frivilligmidler - midler til lag og foreninger innen helse-, sosial- og omsorgsfeltet

Lag og foreninger og andre frivillige i Trysil kan søke om midler til forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid for innbyggere i Trysil kommune . Søknadsfrist er 15. september.

Lag og foreninger/andre frivillige i Trysil kommune kan søke om tilskudd av «frivilligmidler» til forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid for innbyggere i Trysil kommune. Aktiviteter må ha en innretning mot helse-, sosial eller omsorgsarbeid. Tiltak som er av forebyggende karakter vil bli prioritert.

Bakgrunn

Midlene utlyses jamfør tiltaksplan i Frivilligstrategi for Trysil kommune.

Trysil kommune ønsker med tilskuddet å tilrettelegge for lokal frivillig innsats som fører til bedre levevilkår, sosial inkludering og aktiv deltagelse i henhold til kommunens vedtatt mål og strategier. 


Retningslinjer for tilskuddsordningen

• Det kan søkes om tilskudd til aktiviteter, arrangement og investeringer som tilrettelegger for forebyggende helse- og omsorgsarbeid 

• Også lag og foreninger/andre frivillige som primært ikke arbeider med humanitært arbeid, kan søke om midler til tiltak som anses som helseforebyggende

• Det gis ikke støtte til ordinære driftsutgifter eller tiltak av kommersiell karakter

Søknad må inneholde en kort beskrivelse av tiltak med budsjett. Det stilles ikke krav til egenfinansiering. Det skal leveres en kort rapport om bruk av midlene.

Spørsmål kan rettes til frivilligkoordinator på tlf. 474 72918 eller på e-post til post@trysil.frivilligsentral.no.

Søknad sendes enten elektronisk til postmottak@trysil.kommune.no eller pr. post til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil innen 15. september. Merk søknad med «Frivilligmidler». 


2020 © Trysil frivilligsentral